CIWS là gì? Nghĩa của từ ciws

CIWS là gì?

CIWS“Close-In Weapon System” trong tiếng Anh.

CIWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIWS“Close-In Weapon System”.

Close-In Weapon System: Hệ thống vũ khí áp sát.

Giải thích ý nghĩa của CIWS

CIWS có nghĩa “Close-In Weapon System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống vũ khí áp sát”.