CJD là gì? Nghĩa của từ cjd

CJD là gì?

CJD“Chronological Julian Day” trong tiếng Anh.

CJD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CJD“Chronological Julian Day”.

Chronological Julian Day: Ngày Julian theo thứ tự thời gian.

Một số kiểu CJD viết tắt khác:

Creutzfeldt-Jakob disease: Dịch bệnh Creutzfeldt-Jakob.

Giải thích ý nghĩa của CJD

CJD có nghĩa “Chronological Julian Day”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày Julian theo thứ tự thời gian”.