CKT là gì? Nghĩa của từ ckt

CKT là gì?

CKT“Central Klaipėda Terminal” trong tiếng Anh.

CKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CKT“Central Klaipėda Terminal”.

Central Klaipėda Terminal: Nhà ga trung tâm Klaipėda.

Một số kiểu CKT viết tắt khác:

Ghee Kung Tong.

Giải thích ý nghĩa của CKT

CKT có nghĩa “Central Klaipėda Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà ga trung tâm Klaipėda”.