CLAIM là gì? Nghĩa của từ claim

CLAIM là gì?

CLAIM“Clarifying Law Around Insurance of Marijuana” trong tiếng Anh.

CLAIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLAIM“Clarifying Law Around Insurance of Marijuana”.

Clarifying Law Around Insurance of Marijuana: Làm rõ luật xung quanh bảo hiểm cần sa.

Giải thích ý nghĩa của CLAIM

CLAIM có nghĩa “Clarifying Law Around Insurance of Marijuana”, dịch sang tiếng Việt là “Làm rõ luật xung quanh bảo hiểm cần sa”.