CLB là gì? Nghĩa của từ clb

CLB là gì?

CLB“Câu lạc bộ” trong tiếng Việt.

CLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLB“Câu lạc bộ”.

Câu lạc bộ.

Giải thích ý nghĩa của CLB

CLB có nghĩa “Câu lạc bộ” trong tiếng Việt.