CLEC là gì? Nghĩa của từ clec

CLEC là gì?

CLEC“Competitive Local Exchange Carrier” trong tiếng Anh.

CLEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLEC“Competitive Local Exchange Carrier”.

Competitive Local Exchange Carrier: Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương cạnh tranh.

Giải thích ý nghĩa của CLEC

CLEC có nghĩa “Competitive Local Exchange Carrier”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương cạnh tranh”.