CLOB là gì? Nghĩa của từ clob

CLOB là gì?

CLOB“Character Large OBject” trong tiếng Anh.

CLOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLOB“Character Large OBject”.

Character Large OBject: Đối tượng lớn nhân vật.

Giải thích ý nghĩa của CLOB

CLOB có nghĩa “Character Large OBject”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng lớn nhân vật”.