CLS là gì? Nghĩa của từ cls

CLS là gì?

CLS“Creative Lighting System” trong tiếng Anh.

CLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLS“Creative Lighting System”.

Creative Lighting System: Hệ thống chiếu sáng sáng tạo.

Một số kiểu CLS viết tắt khác:

Critical Legal Studies: Nghiên cứu pháp lý phê bình.

Critical Language Scholarship: Học bổng ngôn ngữ quan trọng.

Canadian Light Source: Nguồn sáng Canada.

Central Labour Service: Dịch vụ lao động trung ương.

Constrained Least Squares: Hình vuông ít nhất có giới hạn.

Caribbean Labour Solidarity: Đoàn kết Lao động Caribe.

Common Language Specification: Đặc điểm ngôn ngữ chung.

Chronological Life Span: Khoảng thời gian sống theo thứ tự thời gian.

Clinical Laboratory Scientist: Nhà khoa học Phòng thí nghiệm Lâm sàng.

Christian Legal Society: Hiệp hội Pháp lý Cơ đốc giáo.

City of London Sinfonia: Thành phố Luân Đôn Sinfonia.

Command Launch Systems: Hệ thống khởi chạy lệnh.

Consolidated Laws Service: Dịch vụ luật hợp nhất.

Center for Legislative Studies: Trung tâm Nghiên cứu Lập pháp.

Certified Lubrication Specialists: Chuyên gia bôi trơn được chứng nhận.

Chief of Logistics Staff: Tham mưu trưởng Hậu cần.

Cable Landing Station: Trạm hạ cánh cáp.

Centre for Longitudinal Studies: Trung tâm Nghiên cứu Dọc.

Capsule Launch Systems: Hệ thống khởi chạy Capsule.

Collecte Localisation Satellites: Thu thập vệ tinh bản địa hóa.

Combat Life Saver: Chiến đấu tiết kiệm cuộc sống.

Compulsory Licenses: Giấy phép bắt buộc.
CLs.

Cercospora Leaf Spot: Đốm lá Cercospora.

Centre for Language Studies: Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ.

Calculate Linux Scratch: Tính toán Scratch của Linux.

Copper Lake School: Trường Copper Lake.

Contractor Logistics Support: Hỗ trợ nhà thầu hậu cần.

Channel-Levee Systems: Hệ thống kênh-Levee.

Chemical and Life Sciences: Khoa học Hóa học và Đời sống.

Closed Loop Stimulation: Kích thích vòng lặp đóng.

Communist League of Struggle: Liên đoàn đấu tranh cộng sản.

Center for Libertarian Studies: Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Tự do.

Centralized Lubrication System: Hệ thống bôi trơn tập trung.

Computer Laboratory Setting: Cài đặt Phòng thí nghiệm Máy tính.

CoursePark Learning Services: Dịch vụ học tập CoursePark.

Central Line Slope: Độ dốc đường trung tâm.

Cardiolipin synthase: Cardiolipin tổng hợp.

Critical Legal Studies: Nghiên cứu pháp lý phê bình.

College of Letters and Sciences: Cao đẳng Văn thư và Khoa học.

Community Legal Services: Dịch vụ pháp lý cộng đồng.

Coffin–Lowry Syndrome: Hội chứng Coffin – Lowry.

CLASS: Lớp.

Conservative Land Society's: Hiệp hội Đất đai Bảo thủ của.

Chinese Lost Saga: Trung Quốc đã mất Saga.

Centrale Limburgsche Spoorweg.

Cybersecurity Labelling Scheme: Lược đồ ghi nhãn an ninh mạng.

China Logistics Society: Hiệp hội Logistics Trung Quốc.

China Lutheran Seminary: Chủng viện Lutheran Trung Quốc.

Chicago Linguistic Society: Hội ngôn ngữ học Chicago.

Christian Literature Society: Hội Văn học Cơ đốc.

Coffee Leaf Scorch: Lá cà phê cháy.

Calderdale Leisure Services: Dịch vụ Giải trí Calderdale.

Calgary Lab Services: Dịch vụ Phòng thí nghiệm Calgary.

Country Lending Service: Dịch vụ cho vay quốc gia.

Columbia Law School: Trường luật Columbia.

Collinear Laser Spectroscopy: Quang phổ Laser Collinear.

Criminal Law Society: Hội luật hình sự.

Command Line System: Hệ thống dòng lệnh.

Conspicuous Leadership Star: Ngôi sao lãnh đạo dễ thấy.

Center for Language Sciences: Trung tâm Khoa học Ngôn ngữ.

Compact Light Source: Nguồn sáng nhỏ gọn.

Chemical Landmark Scheme: Sơ đồ đánh dấu hóa học.

Center for Liberal Studies: Trung tâm Nghiên cứu Tự do.

Central Landing School: Trường hạ cánh trung tâm.

Charles Lamb Society: Hiệp hội cừu Charles.

Center for Learning Systems: Trung tâm Hệ thống Học tập.

Capillary Leak Syndrome: Hội chứng rò rỉ mao mạch.

Comparative Literature Studies: Nghiên cứu Văn học So sánh.

California Labor School: Trường Lao động California.

College of Library Studies: Cao đẳng nghiên cứu thư viện.

Centre for Leadership Studies: Trung tâm Nghiên cứu Lãnh đạo.

Country Language Services: Dịch vụ Ngôn ngữ Quốc gia.

Civil Legal Service: Dịch vụ pháp lý dân sự.

Centre for Law and Sustainability: Trung tâm Luật và Tính bền vững.

Commonwealth Lighthouse Service: Dịch vụ Hải đăng Khối thịnh vượng chung.

Cenani-Lenz syndactyly.

Center for Life Sciences: Trung tâm Khoa học Đời sống.

Culture and Language Studies: Nghiên cứu Văn hóa và Ngôn ngữ.

Centrosome Localization Signal: Tín hiệu bản địa hóa Centrosome.

Cholestasis-Lymphedema Syndrome: Hội chứng ứ mật-phù bạch huyết.

Coalition for the Life Sciences: Liên minh Khoa học Đời sống.

Centralized Library System: Hệ thống thư viện tập trung.

Cortical lesions: Tổn thương vỏ não.
CLs.

Center on Law and Security: Trung tâm Pháp luật và An ninh.

Giải thích ý nghĩa của CLS

CLS có nghĩa “Creative Lighting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chiếu sáng sáng tạo”.