CM2 là gì? Nghĩa của từ cm2

CM2 là gì?

CM2“Cooperative Mobility for Competitive Megaregions” trong tiếng Anh.

CM2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CM2“Cooperative Mobility for Competitive Megaregions”.

Cooperative Mobility for Competitive Megaregions: Cơ động hợp tác cho các Megaregions cạnh tranh.

Giải thích ý nghĩa của CM2

CM2 có nghĩa “Cooperative Mobility for Competitive Megaregions”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ động hợp tác cho các Megaregions cạnh tranh”.