CMF là gì? Nghĩa của từ cmf

CMF là gì?

CMF“Content Management Framework” trong tiếng Anh.

CMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMF“Content Management Framework”.

Content Management Framework: Khung quản lý nội dung.

Một số kiểu CMF viết tắt khác:

Color, Materials, Finish: Màu sắc, Vật liệu, Hoàn thiện.

Cymomotive force: Lực động lực.

Giải thích ý nghĩa của CMF

CMF có nghĩa “Content Management Framework”, dịch sang tiếng Việt là “Khung quản lý nội dung”.