CNES là gì? Nghĩa của từ cnes

CNES là gì?

CNES“Centre national d'études spatiales” trong tiếng Anh.

CNES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNES“Centre national d'études spatiales”.

Centre national d'études spatiales: Centre national d'études spatiales.
tiếng Pháp, "Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Không gian".

Giải thích ý nghĩa của CNES

CNES có nghĩa “Centre national d'études spatiales”, dịch sang tiếng Việt là “Centre national d'études spatiales”.