CNI là gì? Nghĩa của từ cni

CNI là gì?

CNI“Communications, Navigation and Identification” trong tiếng Anh.

CNI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNI“Communications, Navigation and Identification”.

Communications, Navigation and Identification: Truyền thông, Điều hướng và Nhận dạng.

Một số kiểu CNI viết tắt khác:

Clinical Nursing Intern: Thực tập sinh điều dưỡng lâm sàng.

Giải thích ý nghĩa của CNI

CNI có nghĩa “Communications, Navigation and Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền thông, Điều hướng và Nhận dạng”.