CNK là gì? Nghĩa của từ cnk

CNK là gì?

CNK“Compute Node Kernel” trong tiếng Anh.

CNK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNK“Compute Node Kernel”.

Compute Node Kernel: Tính toán Node Kernel.

Một số kiểu CNK viết tắt khác:

cytotoxic NK: NK độc tế bào.
cNK.

Giải thích ý nghĩa của CNK

CNK có nghĩa “Compute Node Kernel”, dịch sang tiếng Việt là “Tính toán Node Kernel”.