CNKT là gì? Nghĩa của từ cnkt

CNKT là gì?

CNKT“Công nhân kỹ thuật” trong tiếng Việt.

CNKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNKT“Công nhân kỹ thuật”.

Công nhân kỹ thuật.
Công nhân viên làm các nghành nghề liên quan đến kỹ thuật.

Một số kiểu CNKT viết tắt khác:

Công nghệ kỹ thuật.
Những ứng dụng dựa trên sự phát minh của khoa học.

Giải thích ý nghĩa của CNKT

CNKT có nghĩa “Công nhân kỹ thuật” trong tiếng Việt.