CNO là gì? Nghĩa của từ cno

CNO là gì?

CNO“Computer Network Operations” trong tiếng Anh.

CNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNO“Computer Network Operations”.

Computer Network Operations: Hoạt động mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CNO

CNO có nghĩa “Computer Network Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động mạng máy tính”.