CNTN là gì? Nghĩa của từ cntn

CNTN là gì?

CNTN“Cử nhân tài năng” trong tiếng Việt.

CNTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNTN“Cử nhân tài năng”.

Cử nhân tài năng.

Giải thích ý nghĩa của CNTN

CNTN có nghĩa “Cử nhân tài năng” trong tiếng Việt.