CNTT là gì? Nghĩa của từ cntt

CNTT là gì?

CNTT“Công nghệ thông tin” trong tiếng Việt.

CNTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNTT“Công nghệ thông tin”.

Công nghệ thông tin.

Giải thích ý nghĩa của CNTT

CNTT có nghĩa “Công nghệ thông tin” trong tiếng Việt.