CNVC là gì? Nghĩa của từ cnvc

CNVC là gì?

CNVC“Công nhân viên chức” trong tiếng Việt.

CNVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNVC“Công nhân viên chức”.

Công nhân viên chức.

Giải thích ý nghĩa của CNVC

CNVC có nghĩa “Công nhân viên chức” trong tiếng Việt.