COA là gì? Nghĩa của từ coa

COA là gì?

COA“Certificate Of Analysis” trong tiếng Anh.

COA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COA“Certificate Of Analysis”.

Certificate Of Analysis: Giấy chứng nhận phân tích.

Một số kiểu COA viết tắt khác:

Concept Of Analysis: Khái niệm về phân tích.

Course Of Action: Khóa học hành động.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COA

COA có nghĩa “Certificate Of Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy chứng nhận phân tích”.