COB là gì? Nghĩa của từ cob

COB là gì?

COB“Close Of Business [day]” trong tiếng Anh.

COB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COB“Close Of Business [day]”.

Close Of Business [day]: Đóng cửa [ngày].

Giải thích ý nghĩa của COB

COB có nghĩa “Close Of Business [day]”, dịch sang tiếng Việt là “Đóng cửa [ngày]”.