COBOL là gì? Nghĩa của từ cobol

COBOL là gì?

COBOL“COmmon Business-Oriented Language” trong tiếng Anh.

COBOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COBOL“COmmon Business-Oriented Language”.

COmmon Business-Oriented Language: Ngôn ngữ thương mại thông dụng.

Giải thích ý nghĩa của COBOL

COBOL có nghĩa “COmmon Business-Oriented Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ thương mại thông dụng”.