COC là gì? Nghĩa của từ coc

COC là gì?

COC“Code Of Conduct” trong tiếng Anh.

COC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COC“Code Of Conduct”.

Code Of Conduct: Quy tắc ứng xử.

Một số kiểu COC viết tắt khác:

Certificate Of Conformity: Giấy chứng nhận phù hợp.

Giải thích ý nghĩa của COC

COC có nghĩa “Code Of Conduct”, dịch sang tiếng Việt là “Quy tắc ứng xử”.