COIL là gì? Nghĩa của từ coil

COIL là gì?

COIL“Chemical Oxygen Iodine Laser” trong tiếng Anh.

COIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COIL“Chemical Oxygen Iodine Laser”.

Chemical Oxygen Iodine Laser: Oxy hóa học Iodine Laser.

Giải thích ý nghĩa của COIL

COIL có nghĩa “Chemical Oxygen Iodine Laser”, dịch sang tiếng Việt là “Oxy hóa học Iodine Laser”.