COIN là gì? Nghĩa của từ coin

COIN là gì?

COIN“Counter-Insurgency” trong tiếng Anh.

COIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COIN“Counter-Insurgency”.

Counter-Insurgency: Phản quân nổi dậy.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COIN

COIN có nghĩa “Counter-Insurgency”, dịch sang tiếng Việt là “Phản quân nổi dậy”.