COJ là gì? Nghĩa của từ coj

COJ là gì?

COJ“Court Of Justice” trong tiếng Anh.

COJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COJ“Court Of Justice”.

Court Of Justice: Toà án.

Một số kiểu COJ viết tắt khác:

Companions on a Journey: Đồng hành trong một cuộc hành trình.
CoJ.

Census Of Jails: Điều tra dân số của các nhà tù.

Giải thích ý nghĩa của COJ

COJ có nghĩa “Court Of Justice”, dịch sang tiếng Việt là “Toà án”.