COLTS là gì? Nghĩa của từ colts

COLTS là gì?

COLTS“County of Lee Transit System” trong tiếng Anh.

COLTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COLTS“County of Lee Transit System”.

County of Lee Transit System: Hệ thống giao thông Quận Lee.
Tên một hệ thống tại quận Lee, tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ trong lĩnh vực giao thông.

Giải thích ý nghĩa của COLTS

COLTS có nghĩa “County of Lee Transit System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giao thông Quận Lee”.