COM là gì? Nghĩa của từ com

COM là gì?

COM“Comoros” trong tiếng Anh.

COM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COM“Comoros”.

Comoros: Comoros.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu COM viết tắt khác:

Component Object Model: Mô hình đối tượng thành phần.

Giải thích ý nghĩa của COM

COM có nghĩa “Comoros”, dịch sang tiếng Việt là “Comoros”.