COMECON là gì? Nghĩa của từ comecon

COMECON là gì?

COMECON“Council for Mutual Economic Assistance” trong tiếng Anh.

COMECON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COMECON“Council for Mutual Economic Assistance”.

Council for Mutual Economic Assistance: Hội đồng tương trợ kinh tế.
đối tác kinh tế của Hiệp ước Warsaw, 1949–1991.

Giải thích ý nghĩa của COMECON

COMECON có nghĩa “Council for Mutual Economic Assistance”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng tương trợ kinh tế”.