COMMZ là gì? Nghĩa của từ commz

COMMZ là gì?

COMMZ“Communications Zone” trong tiếng Anh.

COMMZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COMMZ“Communications Zone”.

Communications Zone: Khu liên lạc.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COMMZ

COMMZ có nghĩa “Communications Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu liên lạc”.