CONOPS là gì? Nghĩa của từ conops

CONOPS là gì?

CONOPS“Concept of Operations” trong tiếng Anh.

CONOPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONOPS“Concept of Operations”.

Concept of Operations: Khái niệm về hoạt động.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của CONOPS

CONOPS có nghĩa “Concept of Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Khái niệm về hoạt động”.