CONS là gì? Nghĩa của từ cons

CONS là gì?

CONS“Connection-Oriented Network Service” trong tiếng Anh.

CONS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONS“Connection-Oriented Network Service”.

Connection-Oriented Network Service: Dịch vụ mạng hướng kết nối.

Một số kiểu CONS viết tắt khác:

Chief Of Naval Staff: Tham mưu trưởng Hải quân.

Giải thích ý nghĩa của CONS

CONS có nghĩa “Connection-Oriented Network Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ mạng hướng kết nối”.