COPUS là gì? Nghĩa của từ copus

COPUS là gì?

COPUS“U.K. Committee on the Public Understanding of Science” trong tiếng Anh.

COPUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COPUS“U.K. Committee on the Public Understanding of Science”.

U.K. Committee on the Public Understanding of Science: Ủy ban Hiểu biết Công chúng về Khoa học của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của COPUS

COPUS có nghĩa “U.K. Committee on the Public Understanding of Science”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Hiểu biết Công chúng về Khoa học của Vương quốc Anh”.