CORBA là gì? Nghĩa của từ corba

CORBA là gì?

CORBA“Common Object Request Broker Architecture” trong tiếng Anh.

CORBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CORBA“Common Object Request Broker Architecture”.

Common Object Request Broker Architecture: Yêu cầu đối tượng chung Yêu cầu Kiến trúc Môi giới.

Giải thích ý nghĩa của CORBA

CORBA có nghĩa “Common Object Request Broker Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu đối tượng chung Yêu cầu Kiến trúc Môi giới”.