CORD là gì? Nghĩa của từ cord

CORD là gì?

CORD“Common Operational Requirements Document” trong tiếng Anh.

CORD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CORD“Common Operational Requirements Document”.

Common Operational Requirements Document: Tài liệu Yêu cầu Hoạt động Chung.

Giải thích ý nghĩa của CORD

CORD có nghĩa “Common Operational Requirements Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu Yêu cầu Hoạt động Chung”.