CORE là gì? Nghĩa của từ core

CORE là gì?

CORE“Consortium for Oceanographic Research and Education” trong tiếng Anh.

CORE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CORE“Consortium for Oceanographic Research and Education”.

Consortium for Oceanographic Research and Education: Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Hải dương học.

Giải thích ý nghĩa của CORE

CORE có nghĩa “Consortium for Oceanographic Research and Education”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Hải dương học”.