COROT là gì? Nghĩa của từ corot

COROT là gì?

COROT“COnvection, ROtation and planetary Transits” trong tiếng Anh.

COROT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COROT“COnvection, ROtation and planetary Transits”.

COnvection, ROtation and planetary Transits: COnvection, ROtation và hành tinh quá cảnh.

Giải thích ý nghĩa của COROT

COROT có nghĩa “COnvection, ROtation and planetary Transits”, dịch sang tiếng Việt là “COnvection, ROtation và hành tinh quá cảnh”.