COSCOM là gì? Nghĩa của từ coscom

COSCOM là gì?

COSCOM“Corps Support Command” trong tiếng Anh.

COSCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COSCOM“Corps Support Command”.

Corps Support Command: Bộ tư lệnh hỗ trợ quân đoàn.
quân đội.

Giải thích ý nghĩa của COSCOM

COSCOM có nghĩa “Corps Support Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh hỗ trợ quân đoàn”.