CPFR là gì? Nghĩa của từ cpfr

CPFR là gì?

CPFR“Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment” trong tiếng Anh.

CPFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPFR“Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment”.

Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: Lập kế hoạch hợp tác, dự báo và bổ sung.
Một cách tiếp cận trong lĩnh vực kinh doanh với mục đích làm tăng cường cho sự tích hợp các chuỗi cung ứng bằng việc hỗ trợ các hoạt động chung.

Giải thích ý nghĩa của CPFR

CPFR có nghĩa “Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment”, dịch sang tiếng Việt là “Lập kế hoạch hợp tác, dự báo và bổ sung”.