CPH là gì? Nghĩa của từ cph

CPH là gì?

CPH“Cổ phần hóa” trong tiếng Việt.

CPH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPH“Cổ phần hóa”.

Cổ phần hóa.

Giải thích ý nghĩa của CPH

CPH có nghĩa “Cổ phần hóa” trong tiếng Việt.