CPSE là gì? Nghĩa của từ cpse

CPSE là gì?

CPSE“Complex Partial Status Epilepticus” trong tiếng Anh.

CPSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPSE“Complex Partial Status Epilepticus”.

Complex Partial Status Epilepticus: Trạng thái một phần phức tạp Động kinh.

Một số kiểu CPSE viết tắt khác:

Central Public Sector Enterprises: Doanh nghiệp khu vực công trung ương.

Committee on Preschool Special Education: Ủy ban về Giáo dục Đặc biệt Mầm non.

Capsular Polysaccharide Exporter: Nhà xuất khẩu Polysaccharide dạng viên nang.

California Psychology Supplemental Examination: Kỳ thi Bổ sung Tâm lý học California.

Giải thích ý nghĩa của CPSE

CPSE có nghĩa “Complex Partial Status Epilepticus”, dịch sang tiếng Việt là “Trạng thái một phần phức tạp Động kinh”.