CPSXTM là gì? Nghĩa của từ cpsxtm

CPSXTM là gì?

CPSXTM“Cổ phần sản xuất thương mại” trong tiếng Việt.

CPSXTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPSXTM“Cổ phần sản xuất thương mại”.

Cổ phần sản xuất thương mại.

Giải thích ý nghĩa của CPSXTM

CPSXTM có nghĩa “Cổ phần sản xuất thương mại” trong tiếng Việt.