CPTD là gì? Nghĩa của từ cptd

CPTD là gì?

CPTD“Cổ phiếu tự do” trong tiếng Việt.

CPTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPTD“Cổ phiếu tự do”.

Cổ phiếu tự do.

Giải thích ý nghĩa của CPTD

CPTD có nghĩa “Cổ phiếu tự do” trong tiếng Việt.