CQT là gì? Nghĩa của từ cqt

CQT là gì?

CQT“Carrier Qualification Training” trong tiếng Anh.

CQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CQT“Carrier Qualification Training”.

Carrier Qualification Training: Đào tạo Trình độ chuyên môn của Nhà cung cấp dịch vụ.

Một số kiểu CQT viết tắt khác:

Crewman Qualification Training: Đào tạo trình độ thuyền viên.

Centre for Quantum Technologies: Trung tâm Công nghệ Lượng tử.

Constant Q Transform: Biến đổi Q không đổi.

Continental Quota Tournament: Giải đấu hạn ngạch lục địa.

Giải thích ý nghĩa của CQT

CQT có nghĩa “Carrier Qualification Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo Trình độ chuyên môn của Nhà cung cấp dịch vụ”.