CRAFT là gì? Nghĩa của từ craft

CRAFT là gì?

CRAFT“Community Reinforcement Approach and Family Training” trong tiếng Anh.

CRAFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CRAFT“Community Reinforcement Approach and Family Training”.

Community Reinforcement Approach and Family Training: Phương pháp tiếp cận củng cố cộng đồng và đào tạo gia đình.

Giải thích ý nghĩa của CRAFT

CRAFT có nghĩa “Community Reinforcement Approach and Family Training”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận củng cố cộng đồng và đào tạo gia đình”.