CRUD là gì? Nghĩa của từ crud

CRUD là gì?

CRUD“Create, Read, Update, Delete” trong tiếng Anh.

CRUD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CRUD“Create, Read, Update, Delete”.

Create, Read, Update, Delete: Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa.

Một số kiểu CRUD viết tắt khác:

Creation, Retrieval, Updates, Deletes: Tạo, Truy xuất, Cập nhật, Xóa.

Giải thích ý nghĩa của CRUD

CRUD có nghĩa “Create, Read, Update, Delete”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa”.