CSDL là gì? Nghĩa của từ csdl

CSDL là gì?

CSDL“Cơ sở dữ liệu” trong tiếng Việt.

CSDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSDL“Cơ sở dữ liệu”.

Cơ sở dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của CSDL

CSDL có nghĩa “Cơ sở dữ liệu” trong tiếng Việt.