CSĐTLX là gì? Nghĩa của từ csđtlx

CSĐTLX là gì?

CSĐTLX“Cơ sở đào tạo lái xe” trong tiếng Việt.

CSĐTLX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSĐTLX“Cơ sở đào tạo lái xe”.

Cơ sở đào tạo lái xe.

Giải thích ý nghĩa của CSĐTLX

CSĐTLX có nghĩa “Cơ sở đào tạo lái xe” trong tiếng Việt.