CSĐTTP là gì? Nghĩa của từ csđttp

CSĐTTP là gì?

CSĐTTP“Cảnh sát điều tra tội phạm” trong tiếng Việt.

CSĐTTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSĐTTP“Cảnh sát điều tra tội phạm”.

Cảnh sát điều tra tội phạm.

Giải thích ý nghĩa của CSĐTTP

CSĐTTP có nghĩa “Cảnh sát điều tra tội phạm” trong tiếng Việt.