CSHS là gì? Nghĩa của từ cshs

CSHS là gì?

CSHS“Cảnh sát hình sự” trong tiếng Việt.

CSHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSHS“Cảnh sát hình sự”.

Cảnh sát hình sự.

Giải thích ý nghĩa của CSHS

CSHS có nghĩa “Cảnh sát hình sự” trong tiếng Việt.