CSKH là gì? Nghĩa của từ cskh

CSKH là gì?

CSKH“Chăm sóc khách hàng” trong tiếng Việt.

CSKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSKH“Chăm sóc khách hàng”.

Chăm sóc khách hàng.

Giải thích ý nghĩa của CSKH

CSKH có nghĩa “Chăm sóc khách hàng” trong tiếng Việt.